> terug naar overzicht woonzorgzones

Welkom op de site van de Stichting Woonzorgzone Moerwijk.
Op deze site vind u informatie over de aanleiding voor het oprichten van de stichting, de doelstellingen en de programma onderdelen.

We willen een ‘lerende woonzorgzone’ zijn, leren van de onderzoeken naar de vraag en leren van de effecten van de programma’s. Dat doen we door intensief in contact te treden met de ‘bewoners en de werkers’ in Moerwijk. Op die manier is er naast beweging ook borging in de wijk en maken we een echte verbinding tussen plannen, uitvoering en de gewenste effecten. Deze site wil ook ‘lerend zijn’ om die reden vragen we u te reageren op de inhoud. Aanvullingen en/of verbeteringen zijn van harte welkom!

> Klik hier voor een overzicht van de projecten

Moerwijk
Moerwijk is een grote wijk van bijna 20.000 inwoners, gebouwd in de jaren vijftig en zestig. De uitvoering van het gemeentelijke beleid t.a.v de zorg voor ouderen in de samenleving is een belangrijke doelstelling voor de Gemeente. Door middel van het aanbieden van ondersteuning bij het (zelfstandig) wonen en het ontwikkelen van o.a woonzorgzones kan dit doel worden bereikt. Voor deze doelstelling is voor de wijk Moerwijk middelen beschikbaar gesteld via het woonzorgfonds (2000).

De middelen zijn verdeeld over vier aandachtsgebieden.

  1. nieuwbouw zorg/welzijnspaviljoen en zorgwoningen
  2. obstakelvrij en veilige woonomgeving
  3. opwaarderen van woningen
  4. procescoordinatie woonzorgzone Moerwijk
  5. ouderenadvies t.b.v. de woonzorgzone

Met de start van de woonzorgzone (maart 2001) is er sprake van een publiek-private samenwerking tussen Gemeente, woningbouwcorporatie, zorg- en welzijnsinstellingen en belangenorganisaties.

De wijk
Hoewel pas na de Tweede Wereldoorlog de grote bouw van Moerwijk begint, werden al in 1932 de eerste straten aangelegd van deze nieuwe Haagse woonwijk. Het vooroorlogse deel van Moerwijk is ontworpen door architect H.P. Berlage, het naoorlogse deel door W.M. Dudok. Het werden ruime straten en grote pleinen met veel beplanting. Er werden uiteindelijk zo’n 10.000 woningen gebouwd in Moerwijk, veelal in woonblokken van 3 of 4 etages hoog, op een onderbouw waarin zich de kelders voor de bewoners bevinden.
Er kwamen veel jonge gezinnen te wonen in Moerwijk. Een genot voor de vele kinderen waren de gemeenschappelijke binnentuinen, die zich tussen de woonblokken bevonden.
Na zeventig jaar, is het oude Moerwijk benoemd tot ‘woonzorgzone’ en worden er plannen gemaakt voor vernieuwing van de wijk. De status van woonzorgzone geeft aan dat de wijk een opwaardering krijgt, opdat bewoners die dat willen er kunnen blijven wonen, ook als zij beperkingen gaan ondervinden vanwege ouder worden of handicap en ook als zij veel zorg nodig hebben. Moerwijk wordt dus een ‘levensloopbestendige wijk’.

De kinderen van toen zijn de senioren van nu. De oorspronkelijke bewoners van Moerwijk hebben een grote binding aan de wijk en hebben in de wijk hun contacten, clubs, kerk en verenigingen. Zij zouden er graag willen blijven wonen, omdat zij dan het bestaande netwerk kunnen behouden. De programma’s van de woonzorgzone zijn bedoeld om de wijk - de woningen en de voorzieningen - zodanig op te waarderen dat het ook echt mogelijk is om te blijven wonen.

Ondertussen verandert de samenstelling van de wijkbevolking wel in rap tempo. De woningen in Moerwijk zijn weliswaar klein, maar hebben nog lage huren en zijn daarom aantrekkelijk voor nieuwe huurders en voor jonge gezinnen vanuit de Centrumwijken van Den Haag. Aan de ene kant wordt Moerwijk dus bewoond door een grote groep senioren, die in Moerwijk zijn opgegroeid en een grote binding met de wijk hebben. Aan de andere kant zien we een grote groep nieuwkomers met uiteenlopende culturele en etnische achtergronden, die weinig binding met de wijk Moerwijk hebben en ook weer zullen doorverhuizen als ze elders een grotere woning kunnen vinden. De communicatie tussen de ouderen en de nieuwe bewoners verloopt niet altijd gemakkelijk, niet in de laatste plaats door taalbarrières, onbekendheid met elkaars gewoonten en weerstand tegen vernieuwing. Veel ouderen kijken nostalgisch terug op het Moerwijk van vroeger. Zij vinden het moeilijk te accepteren dat het allemaal anders is of wordt en zijn niet gemakkelijk te bewegen tot meedenken over opwaardering en vernieuwing van Moerwijk.

Wat is nodig?
Bewoners moeten elkaar beter leren kennen, ze moeten weer met elkaar afspraken maken over zaken als vuilnis, schoonmaak en geluid. Ook zullen er voldoende woningen toegankelijk moeten zijn of worden gemaakt voor mensen met mobiliteitsproblemen. Straten en omgeving hebben geen obstakels en zijn veilig; er is zorghulp aanwezig op het moment dat het nodig is.
Service- en (bezorg)diensten zijn beschikbaar zodat het langer zelfstandig wonen mogelijk blijft.

De Stichting Woonzorgzone Moerwijk
Om de veranderingen zo goed mogelijk te begeleiden is er in 2002 een Stichting Woonzorgzone Moerwijk opgericht door enkele aanbieders van zorg, wonen en welzijnsdiensten in Moerwijk. Naast de oprichters is ook de Gemeente met haar verschillende diensten actief (bestuursdienst, stedelijke ontwikkeling, zorg en welzijn en sociale zaken) en de Wijk organisatie Moerwijk, de Wijkouderengroep en de Stedelijke Ouderen Commissie. Zij adviseren het bestuur van de Stichting.

Doelstelling
Moerwijk opwaarderen tot woonzorgzone, d.w.z de realisering van een wijk waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, óók wanneer zij vanwege het ouder worden (of handicap) beperkingen ondervinden of zorg nodig hebben.
De ervaringen in Moerwijk worden benut voor nieuw te ontwikkelen woonzorgzones in andere wijken van Den Haag in 2005 zijn dat Transvaal, Wateringse Veld en Scheveningen.

Bestuur
Vestia Den Haag Zuid Oost
Staedion
HaagWonen
Woonzorg Nederland
Woonzorgcentrum WZH Waterhof
Verpleeghuis WZH De Strijp
Woonzorgcentrum CoornhertCentrum
Meavita WoonZorg Moerwijk
Meavita Thuiszorg Den Haag
Stichting Welzijn Escamp

Stichting Woonzorgzone
Moerwijk

Servicepunt "Heeswijkplein" 78
2531 HE Den Haag
t 070-3942125
e servicewoonzorgzone@euronet.nl

Servicepunt "de Post"
Joan Blasiusstraat 100
2533 KP Den Haag
t 070-3676412

Projectleiding, bestuursadviseur
mv L.M.T Hulsebosch
e wozozo@hm-advies.nl
t 079-3318082


Inwoners
20.000
23% ouder dan 65 jaar
13% ouder dan 75 jaar
Woningen
9% met een lift
20% begane grond
81% corporatiebezit
9% beschutte woonvorm (inclusief
aanleunwoningen)
Zorg en diensten
Drie woonzorgcentra met 514 plaatsen
Eén verpleeghuis met 190 plaatsen
Aanleunwoningen met 340
appartementen
Begeleid wonen met 20 plaatsen
voor verstandelijke gehandicapten
Thuiszorg met 800 cliënten in zorg
Zorg/dienstenabonnement met
1500 abonnees
Maaltijdvoorziening voor wijkbewoners
Links
www.moerwijk.nl
www.vestia.nl
www.haagwonen.nl
www.destrijpwaterhof.nl
www.coornhertcentrum.nl
www.meavita.nl
www.denhaag.nl
www.staedion.nl
www.woonzorg.nl
www.stagg.nl
www.zorginescamp.nl
www.stichtingmooi.nl